adwokat Michał Masłowski

Kancelaria Adwokacka

adwokat Michał Masłowski

Kancelaria Adwokacka

adwokat Michał Masłowski

Kancelaria Adwokacka

previous arrow
next arrow
Slider

Oferta Kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach:

 • zniesienie współwłasności
 • naruszenie posiadania
 • własność i inne prawa rzeczowe
 • zasiedzenie
 • ustanowienie służebności, użytkowania lub innych ograniczeń
 • ustanowienie i rozwiązanie dożywocia
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę m. in. za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki przy pracy, niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, szkód wyrządzonych przestępstwem
 • zapłatę, zapłatę kary umownej, odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • eksmisję
 • odszkodowanie za opóźniony lot, tzw. utracony urlop, o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, odszkodowanie z tytułu umowy OC i AC
 • ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • alimenty
 • podział majątku
 • rozwód i separację
 • rozdzielność majątkową
 • ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • kontakty z dzieckiem
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, w szczególności: wyrażenie zgody na wydanie paszportu, zmianę miejsca zamieszkania małoletniego
 • zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • ubezwłasnowolnienie
 • występowanie w roli obrońcy na wszystkich etapach postępowania karnego
 • reprezentacja skazanego przed sądem wykonawczym i penitencjarnym (wniosek o przerwę w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności, wniosek o wstrzymanie wykonania kary, zażalenie na zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności)
 • pomoc prawna w przypadku zatrzymania i tymczasowego aresztowania
 • pomoc pokrzywdzonym poprzez ich reprezentację w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego; wszczynanie postępowania poprzez składanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
 • sporządzanie zażaleń, apelacji, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentacja w sprawach o przestępstwa z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, m. in. o przestępstwa posiadania, udzielania, wprowadzania do obrotu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy środków odurzających i psychotropowych
 • reprezentacja w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym
 • sprawy z zakresu wykroczeń, wykroczeń skarbowych oraz przestępstw skarbowych

Kancelaria świadczy także pomoc w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. W ofercie usług znajduje się również stała i kompleksowa obsługa przedsiębiorców w oparciu o wspólnie uzgodniony system wynagradzania. Szczegółowy zakres usług obejmuje m.in.:

 • opracowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, wzorców umownych, wniosków do KRS i uchwał
 • sporządzenie opinii prawnych
 • udzielanie porad prawnych i reprezentowanie przed sądem w sprawach gospodarczych, rejestrowych, upadłościowych itd.
 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej, spółek, fundacji i stowarzyszeń
 • dochodzenie należności
 • przekształcanie, łączenie, podział i likwidacja spółek
 • udzielanie porad i udział w negocjacjach

Kancelaria wyposażona jest w salę konferencyjną umożliwiającą odbycie zgromadzenia wspólników, prowadzenie negocjacji etc.

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno pracodawcom, jak i pracownikom oraz ubezpieczonym. Oferuje m.in.:

– prowadzenie spraw o:

 • stwierdzenie istnienia stosunku pracy
 • wynagrodzenie
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za bezpodstawne rozwiązanie stosunku pracy
 • prowadzenie spraw o jednorazowe odszkodowanie z ZUS
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku, dodatku lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • prowadzenie spraw o wydanie świadectwa pracy
 • prowadzenie spraw o mobbing, dyskryminację, naruszenie praw pracownika oraz pracodawcy
 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania
 • prowadzenie postępowań związanych z wypadkiem przy pracy i w drodze do pracy

W ramach spraw z zakresu prawa administracyjnego reprezentuję Klienta w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi związanymi głównie z:

 • zatrzymaniem prawa jazdy
 • prawem budowlanym
 • lokalami komunalnymi
 • reprezentacja konsumenta w sprawach konsumenckich, reklamacji oraz niedozwolonych klauzul umownych
 • reprezentacja podmiotów profesjonalnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów; o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • opiniowanie umów pod kątem zgodności z przepisami konkurencji
 • przeprowadzenie upadłości konsumenckiej bez względu na stopień skomplikowania sytuacji dłużnika. Usługa obejmuje etap od sporządzenia wniosku, aż do zakończenia wykonywania planu spłaty wierzycieli
 • dla klientów chcących ogłosić bankructwo konsumenckie bez reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika przygotowałem możliwość zweryfikowania sporządzonego wniosku oraz konsultacje w trakcie postępowania upadłościowego
 • sporządzanie wniosków o wyłączenie danego składnika majątku z masy upadłości – w tym zwolnienie osiąganego dochodu z zajęcia
 • sporządzanie wniosków w przedmiocie zakresu korzystania z nieruchomości.
 • przygotowanie wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
 • monitorowanie działań syndyka
 • kontrola nad postępowaniem upadłościowym
 • reprezentacja na rozprawie – jeśli zostanie wyznaczona

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.